ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે આનંદના સમાચાર! રૂપાણી સરકાર ઇલેક્ટ્રિક ગાડી પર આપી રહી છે 12000 ની છૂટ

By | November 4, 2020

રાજ્યના વાહનોથી ફેલાતા વાયુ પ્રદૂષણને અટકાવવા બેટરી સંચાલિત ટુ વ્હીલર-થ્રી વ્હીલરના ઉપયોગને પ્રેરિત કરતી સહાય યોજના CM રૂપાણીએ જાહેર કરી છે. આ સહાય યોજના અન્વયે રાજ્યના ધોરણ-9થી લઇને કોલેજ સુધીનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને બેટરી સંચાલિત ટુ વ્હીલર ખરીદવા સરકાર 12000 રૂપિયાની સહાય આપશે. આ સહાય 10,000 વાહનોને આપવાનો લક્ષ્યાંક છે.

રાજ્યના વિવિધ નગરો-શહેરોમાં વાહનોથી ફેલાતું વાયુ પ્રદૂષણ અટકાવવા ઇલેકટ્રીક વાહનોના ઉપયોગ કરનારાઓને રૂા. 12000ની સહાય આપવાની મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ અગાઉ જાહેરાત કરી હતી. અગાઉ બેટરી સંચાલિત ટૂ વ્હીલર-થ્રી વ્હીલરના ઉપયોગ માટે સહાય યોજના જાહેર કરતા મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇલેકટ્રીક ટૂ-વ્હીલર ખરીદવા વિદ્યાર્થીઓને રૂ. 12 હજારની સહાય આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાતના નગરો-શહેરોમાં વાહનોથી ફેલાતા વાયુ પ્રદૂષણને અટકાવવા બેટરી સંચાલિત ટુ વ્હીલર-થ્રી વ્હીલરના ઉપયોગ વધુ પ્રમાણમાં લોકો કરતાં થાય તે માટે ઉપરોક્ત યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે.

કોણ અરજી કરી શકે?

ગુજરાત રાજ્યની શાળાઓમાં ધોરણ 9થી 12 તથા કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી. વિદ્યાર્થી દીઠ ફક્ત એક જ અરજી કરવાની રહેશે.

અરજીપત્રક ક્યાંથી ઉપલબ્ધ થશે?

જેડા દ્વારા અધિકૃત ઉત્પાદકોના ડીલર્સ તથા જેડાની વેબસાઈટ geda.gujarat.gov.in..

અરજી સાથે શું વિગતો આપવાની થાય છે

બોનાફાઈડ સર્ટીફિકેટ, (વર્ષ 2020-21) મૂળ અથવા સ્કેન કરેલી નકલ અથવા સ્વ. પ્રમાણિત કરેલ અગાઉના વર્ષની માર્કશીટની નકલ, 2). સ્વ-પ્રમાણિત કરેલ વિદ્યાર્થીના આધાર કાર્ડની નકલ, 3) વિદ્યાર્થીનું સક્ષમ અધિકારીએ આપેલ અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ/ દિવ્યાંગ, ગરીબ, અતિગરીબ, બિન અનામત વર્ગના આર્થિક પછાત સંબંધિત પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાણિત નકલ (લાગુ પડતું હોય તો) 4). ડ્રાઈવીંગ લાસન્સની સ્વ.પ્રમાણિત નકલ (ફક્ત બેટરી સંચાલિત હાઈ સ્પીડ વાહનો માટે)

અરજી પત્રક કોને જમા કરાવવાનું રહેશે?

અરજીપત્રક ઉત્પાદક તથા મોડેલની પસંદગી કરીને તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2020 સુધીમાં પસંદ કરેલ ઉત્પાદકોના ડીલર્સ, જેડા કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

પ્રાથમિકતાના ધોરણો

આગળના વર્ષમાં મેળવેલ પરીક્ષાનું ગુણાંક, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, મહિલાઓ, દિવ્યાંગ, સામાજીક આર્થિક મોજણી અંતર્ગત જાહેર કરેલા ગરીબ, અતિગરીબ તથા બિન અનામત વર્ગના આર્થિક પછાત વિદ્યાર્થીઓ

આ અંગે રાજ્ય સરકારની કેટલી સબસીડી મળવાપાત્ર છે?

રૂપિયા 12,000 પ્રતિ વાહન

સબસીડીનો લાભ કઈ રીતે મળશે?

જેડા દ્વારા યોજનાની શરતો મુજબ પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતામાં વાહનની ખરીદી કર્યા પછી જમા કરાશે.

વાહનોના અધિકૃત ઉત્પાદક, મોડલ, મહત્તમ ભાવ, તથા તેમના ડીલર્સની માહિતી ક્યાંથી ઉપલબ્ધ થશે?

જેડાની વેબસાઈટ, geda.gujarat.gov.in

સંપર્ક સૂત્ર

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ એજન્સી (જેડા), ગાંધીનગર ફોન નંબર, 079- 23257251-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *