ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (ACIO) ભરતી丨2000 ખાલી જગ્યા માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

By | December 19, 2020

ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) એ એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. નીચે જણાવેલ માટે તમે વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો.

પોસ્ટ નામ : આસિસ્ટન્ટ સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ ઓફિસર ગ્રેડ-II / એક્ઝિક્યુટિવ એક્ઝામિનેશન 2020

  • UR : 989
  • EWS : 113
  • OBC : 417
  • SC : 360
  • ST : 121

કુલ જગ્યાઓ : 2000

શૈક્ષણિક લાયકાત:  ગ્રેજ્યુએશન અથવા માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સમકક્ષ.

ઉંમર મર્યાદા : 18 થી 27 વર્ષ

પગાર ધોરણ : Rs.44,900-1,42,400

✅Important Links :
👉Notification : Click Here
👉Apply Online : Registration Login
👉Official Website : Click Here 
મહત્વપૂર્ણ તારીખો
ફોર્મ ભરવાની તારીખ : 19-12-2020
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 09-01-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *